Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

Trainer en coach:   De ondernemer Kenny Dedeurwaerder.
Klant:    De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

Intake, opvolging, coaching afspraak, personal training sessie:   De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een opvolging, opmeting of training.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

Artikel 3: Gymlife.be

De ondernemer:  Personal trainer Kenny Dedeurwaerder
De onderneming: gymlife.be
BTW nummer:  BE 0678 906 958
Adres: Rosa Laperelaan 2, 8501 Heule
Email:  kenny@gymlife.be

Artikel 4: De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
 2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 5: Annulering coachingssessie

 1. Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een intake of opvolgings afspraak, dient de Klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de Trainer, waarna de coachingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe wordt geagendeerd.
  Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de coachingssessie, zullen de kosten van de coachingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
 2. Indien een Klant niet verschijnt op een 1-1 coachingssessie of training, zullen de kosten van deze sessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren sessie ontstaat.
 3. Trainer heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant binnen een periode van een half jaar twee keer een sessie of annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is Trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de Klant, noch is Trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.

Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid

 1. Door de wijze waarop een trainingsprogramma wordt opgesteld, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en Klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de Klant gedurende een training geblesseerd raken, is de Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
 2. Ook overigens is de Trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer.
 3. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere sessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde Trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van twee maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 7: Tarieven en betalingen

 1. De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief.
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de Trainer per direct worden doorgegeven aan de Klant.
 3. Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling geschiedt middels vooruitbetaling, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor aanvang van de nieuw geagendeerde Trainingssessie opnieuw niet voldaan is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe Trainingssessie geagendeerd wordt, ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichting. Als datum van opeisbaarheid van de vordering van de Trainer geldt dan de eerste geagendeerde Trainingssessie.
 4. Betaling of facturen dienen betaald te worden binnen de overeengekomen termijn.
 5. Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging

 1. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen, ongeacht het onderwerp of de hoogte van de vordering, beslecht worden door de rechtbank.
 2. De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de Klant. Indien de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.